2020 Spring Exhibition > Glen Almario

New Paltz v1
New Paltz v1
DSLR
8 1/2 x 11
2019