2020 Exhibition > Glen Almario

New Paltz v3
New Paltz v3
DSLR
8 1/2 x 11
2019