2020 Exhibition > Glen Almario

New Paltz v4
New Paltz v4
DSLR
8 1/2 x 11
2019