2021 Spring Exhibition > Katherine Voska

Honey Vase
Honey Vase
Soda fired stoneware with black underglaze
5.5" x 5"
2021